Kurz pre pokročilých - Obsah kurzu

1. On(a) už je taká povaha...

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. ,

Ona nie je normálna!, "Je to psychopat", "Je taká divná", "Je to čudák", "Hysterka!", "Narcis!" - to sú len niektoré výrokov, ktoré môžeme počuť na adresu ľudí, ktorí majú odlišnú povahu od ostatných. Je ale odlišná povaha zároveň porucha? Kde sú hranice normálnej osobnosti - normálneho prežívania a správania? Je normalita osobnosti len spoločenská konvencia, alebo naozaj existujú poruchy osobnosti? Téma porúch osobnosti je spoločensky ale aj odborne citlivá a kontroverzná téma. Zároveň sa tieto extrémne prejavy v správaní a prežívaní typicky objavujú v určitých konšteláciách. O najčastejších poruchách osobnosti a ako sa môže človek s takýmito poruchami i jeho okolie vysporiadavať.

2. Logické dôsledky alebo Prečo deti neposlúchajú.

odbor: Individuálna psychológia, vyučujúci: doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD. ,

Prednáška:

  • stručne objasní, že deti sa nevhodne správajú, aby sa zbavili nepríjemných citov menejcennosti a ako je ich správanie vždy namierené na cieľ;
  • vysvetlí, že najefektívnejšie spôsoby, ako zlepšiť správanie detí je minimalizovať účinnosť tohto správania a pomôcť im, aby sa cítili chcené, rešpektované prijímané a schopné;
  • poskytne intervencie, ktoré účinne riešia neposlúchanie detí doma a v škole;na konkrétnych príkladoch účastníkov demonštruje použitie vhodných intervencií v praxi.

3. Ale ja nie som závislý(á)!“

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Adam Kurilla, klinický psychológ, ktorý dlhodobo terapeuticky pracuje zo závislými.,

O závislostiach od látok (káva, alkohol, tabak, kokaín, heroín, lieky na spanie a proti úzkosti...) a rôznych činností (gamblerstvo, nakupovanie, sex...). Prečo závislosti vznikajú? Existuje riziková povaha? Prečo aj ťažko závislí ľudia hovoria: "Ja nie som závislý?" Prečo liečba závislosti trvá tak dlho? Mechanizmy psychológie závislosti, jej rôznych podôb ale aj intervencie na prevenciu a ich liečbu sú predmetom tohto stretnutia.

4. Dúhoví ľudia

odbor: Sociálna psychológi, vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.,

Čo si myslíme a čo vieme o gejoch, lesbách, bisexuálnych a transrodových ľuďoch? Prezentácia ponúka súčasné odborné informácie a pohľady na ich rodinné a partnerské vzťahy, rodičovstvo, psychické zdravie. Venuje sa aj ich postaveniu v spoločnosti - patologizácii a stigmatizácii.

5. Narcizmus: syndróm našej doby? O normálnom a patologickom narcizme

odbor: psychológia osobnosti, klinická psychológia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Odkedy kvitne Narcis v psychológii? Je každý z nás trochu narcistický? A je to vec povahy alebo odraz doby napr. sociálnych sietí? Sú narcisovia len namyslení a sebestrední? Dá sa narcistická porucha osobnosti liečiť ?

6. Keby mladší vedeli, keby starší mohli!

odbor: Pozitívna psychológia starnutia, vyučujúci: Mgr. Petra Brandoburová, PhD.,

Starnutie je proces, s ktorým sa u seba aj svojich blízkych musí vyrovnávať každý z nás. Tretí úsek života po 65. roku je relatívne dlhé obdobie, v ktorom sa nachádzame alebo ktoré nás ešte len čaká. Čo si v tomto veku prežili iní, ktorí si touto fázou života už prešli? Aké sú kladné a nádejné aspekty staršieho veku? Aké sú možnosti využiť svoj život aj v procese starnutia tvorivejšie, zmyslupnejšie a nádejnejšie? Odpovede na tieto otázky z perspektívy pozitívnej psychológie sa pokúsime nájsť v rámci tohto kurzu.

7. Aj humorom je človek živý.

odbor: Marginálna psychológia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Evolúcia (Pán Boh) obdarili človeka zvláštnou schopnosťou - prežívať humor. Prečo sa vlastne smejeme? Čo robí isté podnety, situácie, kreslené a slovné vtipy, gagy veselé a humorné? Zmysel pre humor je aj individuálna črta, v ktorej sa navzájom líšime. Na čom sa smeje jeden človek, inému sa zdá ako nudné, či dokonca hrozné. Naozaj chýba niektorým ľuďom zmysel pre humor. Menia psychické poruchy naše prežívanie humoru? Dá sa humor používať ako stratégia zvládania stresu, či ako psychoterapeutická metóda?

8. Vnímam svet okolo seba a vzťahy reálne?

odbor: všeobecná psychológia, vyučujúci: Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.,

Vnímanie je náš vlastný, subjektívny obraz objektívnej skutočnosti. Je fascinujúce, ako sa v tejto oblasti odlišujeme, každý vnímame inakšie - a to sa týka tak umelcov, vedcov ako aj bežných ľudí. Naše vnímanie a aj medziľudské vzťahy sú ovplyvnené genetickými predpokladmi, prostredím a výrazne výchovou, najmä v prvých rokoch života. Budeme hovoriť o tzv. interfunkčnom (vzájomnom) vzťahu tohto psychického procesu s ostatnými procesmi ako je pamäť, pozornosť, myslenie a emócie.

9. Pomoooc! Moje dieťa je puberťák!

odbor: Vývinová psychológia, vyučujúci: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. ,

To sa nedá vydržať, ja ho asi prerazím........ to sú časté výroky rodičov dospievajúcich detí, ale každá minca má rub a líc, a tak z druhej strany počúvame: "Tí starí sú trápni, idú sa po.... od strachu o mňa, už aby sa osamostatnil...., nič mi nedovolia a vôbec mi nerozumejú. Oni nemohli byť nikdy mladí...." . Obdobie puberty zasahuje celú širokú rodinu, a je treba sa vyzbrojiť trpezlivosťou a utvrdiť si poznatky a problémy súčasnej mladej, dospievajúcej generácie. Prednáška vás oboznámi s teoretickými základmi, ktoré sú podložené reálnymi situáciami z praxe autorky.

10. On(a) mi nerozumie!

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.,

Aké vlastnosti/charakteristiky robia dobrý/zdravý pár? Čo je pre pár dôležité ? Aké problémy mávajú a ako ich riešia ? Chodievajú sa porozprávať s psychológmi a ako také stretnutia prebiehajú, čo sa tam môže diať....a pomôže to?

11. „Som online, teda som!“ - Psychologické špecifiká online priestoru

odbor: Kyberpsychológia, vyučujúci: Mgr. Radoslav Blaho, PhD.,

„Ty nie si online? To akoby si ani neexistoval/-a!“ – už takmer ľudové úslovie, ktoré je blízke azda nejednému z nás. A skutočne tu už máme generácie Z, či alfa (teda zoomerov a screenedžerov), ktoré v online priestore vyrastali a považujú ho za prirodzenú súčasť svojho života a identity. Spoločne preto prepátrame online priestor z perspektívy psychológie, a to od kyberlásky až po kyberagresiu, pozrieme sa, prečo sme v ňom „odbrzdení/-é“, ako sa stať avatarom, či sú trolovia jedinečný živočíšny druh, ale aj akú moc má hoax, či kyberšikana. A pokiaľ vám tieto pojmy nič nehovoria, to vôbec nevadí – súčasťou prednášky bude aj výkladový slovník (nasleduje emotikona, lol).

12. Má náš život naozaj zmysel?

odbor: existenciálna psychológia/psychoterapia, vyučujúci: Mgr. Viktor Svetský, PhD. ,

O zmysle života, jeho napĺňaní a z toho plynúcich terapeutických účinkoch. Budeme hovoriť o tom akú rolu zohrávajú hodnoty, postoje a podstata človeka v našom prežívaní a čo všetko je vlastne predpokladom dobrého života. Ako čeliť utrpeniu, vine a skutočnosti smrti. Ako žiť s väčšou ľahkosťou. O tom všetkom, ako sa na to pozerá logoterapia.

13. Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)

odbor: všeobecná psychológia, neuroveda, filozofia, vyučujúci: Mgr. Silvia Harvanová, PhD.,

V akom vzťahu sú náš mozog a myseľ? Čo nám o tomto vzťahu hovoria prípadové štúdie z oblasti neuropsychológie? Vieme už vyriešiť Chalmersov ťažký problém vedomia? Aký objem informácií spracovávame mimo našej vedomej kontroly a do akej miery nás riadi autonómny "autopilot"? Sú psychické funkcie lokalizovateľné? Urobí nás objav ľudského konektómu nesmrteľnými? A ako to celé súvisí s umelou inteligenciou, neurotransmitermi a životnými skúsenosťami bábätiek počas prenatálneho vývinu? Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú súčasné neurovedecké a genetické štúdie nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška.

14. Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre

odbor: Pracovná psychológia, vyučujúci: PhDr. Martin Jakúbek, PhD.,

Psychológovia ale aj laici sa často dostávajú do pozície veštcov, pozerajúcich sa do krištáľovej gule a snažiacich sa z nejasných tvarov, ktoré tam vidia, predpovedať, čo sa bude diať v budúcnosti. Veľakrát sa tieto predpovede točia najmä okolo odhadu kvalít iných ľudí a toho, čo z nich vyplynie pre budúcu koexistenciu s nimi - či už na pracovisku, alebo inde. Pozrime sa spolu na tento proces očami vedeckej psychológie, ktorá zistila mnoho o tom, čo v ňom funguje a čo nie; akých typických chýb sa môžeme dopustiť, či aké šance na spresnenie predpovedí nechávame nevyužité. Či už sa výberu zamestnancov venujete v rámci personalistiky profesionálne, alebo ste s ním prišli do kontaktu len ako jeden z uchádzačov, vedieť viac o tom, čím tento proces môže psychológia zdokonaliť sa Vám určite hodí. Nebudeme síce rozdávať RTG okuliare, ale dozviete sa o tom, ktoré metódy posúdenia ľudských kompetencií fungujú lepšie, horšie či prípadne vôbec nefungujú, ako sa vyhnúť prijatiu toxických spolupracovníkov a mnoho iných užitočných poznatkov...

15. Máme komplexy, alebo majú komplexy nás?

odbor: Analytická psychológia, vyučujúci: PhDr. Zuzana Horňáková ,

V prednáške sa dozviete čo to komplexy sú a ako vznikajú. Nazrieme do histórie vzniku tohto psychologického fenoménu, premietneme si krátku filmovú ukážku a budeme diskutovať o tom, v akej podobe sa v bežnom živote s komplexami stretávame, ale tiež o tom, v čom nám môžu brániť, alebo naopak, či nás môžu v niečom posilňovať.

16. „Moje dieťa je iné“.

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Barbora Malík,

Vaše dieťa je strašne nevychované. Nedokáže počúvať, ani obsedieť, "Každý sa vie naučiť čítať a písať, len sa treba snažiť!", "Prečo sa to dieťa hrá stále iba samo?" Rodičia, okolie, škola aj celá spoločnosť sa snaží dieťa vychovávať a usmerniť. Prečo sa však napriek tomu vývoj mnohých detí uberá inak? O najčastejších psychických problémoch v detskom veku, ich príčinách a možnostiach ich nápravy.

17. „Ako ne/prečítať druhých...“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia

odbor: sociálna neuroveda, klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Michal Hajdúk, PhD.,

Dokážeme druhých ľudí „čítať“? A ako to vlastne robíme? Ktorá časť mozgu je zodpovedná za to, že dokážeme správne rozpoznať emócie z výrazu tváre? A čo nám pomáha odhaliť, či druhí ľudia klamú? Ako je možné, že sme takí dobrí v predvídaní nevyslovených zámerov druhých ľudí? A ako je možné, že hoci sme všeobecne dobrí čitatelia mysle druhých ľudí, niektorým z nás to ide veľmi slabo? Čo s tým celým má spoločné empatia? V prednáške sa zameriame na aktuálne klinicko-psychologické, psychiatrické a neurovedné zistenia, ktoré tieto rozdiely vysvetľujú.

18. Chvála psychoterapie

odbor: psychoterapia, klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Viera Cviková, PhD.,

Téma bude účastníkom kurzu predstavená formou workshopu. Cez role play sa budú môcť vžívať do rolí klientov a psychoterapeutov, budú im sprostredkované základné princípy hlbinnej psychoterapie. Cieľom stretnutia bude, prostredníctvom zážítkového učenia, poskytnúť detailnejšiu predstavu o tom ako prebieha proces psychoterapie.

19. Záverečná kolokviálna skúška – diskusia o prečítanej literatúre

Prednášajúci z kurzu a vážené účastníčky a účastníci :-)