Lektorky a lektori

Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
vedúci katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Viera Cviková PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Dana Grečnerová
psychologička, Arborvitae -poradňa pre rodinu, Inpp terapeutka

PhDr. Michal Hajdúk PhD.
odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Silvia Harvanová PhD.
odborný asistent na Katedre psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Prof. PhDr. Anton Heretik PhD.
profesor na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Doc. Mgr. Anton Heretik PhD.
docent na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Gabriela Herényiová PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Zuzana Horňáková
ambulancia klinickej psychológie Pezinok

PhDr. Martin Jakúbek PhD.
odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Ľubica Konrádová CSc.
odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK

PhDr. Katarína Ludrovská PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Barbora Malík
doktorandka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Barbora Mesárošová PhD.
docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Elena Ondrušková PhD.
psychologička, Liga za duševné zdravie

PhDr. Janka Pružinská PhD.
psychologička, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Doc.PhDr. Eva Rošková PhD.
docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Petra Soláriková PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Hana Smitková PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Irena Vitálošová PhD.
sociálna pracovníčka

Mgr. Radoslav Blaho PhD.
odborny asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Petra Brandoburová PhD.
II. Neurologická klinika Bratislava, Centrum Memory Bratislava

PhDr. Dana Čechová PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK

Mgr. Viktor Svetský
doktorand Katedry psychológie FF UK

Mgr. Alexandra Ostertágová PhD.
psychologička v oblasti marketingu a komunikácie, spolupracovníčka organizácie ASPEKT