Lektorky a lektori

Mgr. Radoslav Blaho PhD.
odborny asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Petra Brandoburová PhD.
II. Neurologická klinika Bratislava, Centrum Memory Bratislava

Mgr. Viera Cviková PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Dana Čechová PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK

PhDr. Dana Grečnerová
psychologička, Arborvitae -poradňa pre rodinu, Inpp terapeutka

PhDr. Michal Hajdúk PhD.
odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Silvia Harvanová PhD.
odborný asistent na Katedre psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Prof. PhDr. Anton Heretik PhD.
profesor na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Doc. Mgr. Anton Heretik PhD.
docent na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Zuzana Horňáková
ambulancia klinickej psychológie Pezinok

PhDr. Martin Jakúbek PhD.
odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK

PhDr. Katarína Ludrovská PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Barbora Malík
doktorandka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Elena Ondrušková PhD.
psychologička, Liga za duševné zdravie

PhDr. Janka Pružinská PhD.
psychologička, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Doc.PhDr. Eva Rošková PhD.
docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Táňa Sedláková, PhD.
zastupca Sekcie sociálnych vecí magistrátu hl. mesta

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Hana Smitková PhD.
odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Viktor Svetský
doktorand Katedry psychológie FF UK

Mgr. Jakub Šrol, PhD.
vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie

PhDr. Irena Vitálošová, PhD.
sociálna pracovníčka