Lektorky a lektori

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Psychologička Centrum Memory n.o. 2., Neurologická klinika LF UK a UNB

Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.
Vedúci katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Viera Cviková, PhD.
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Dana Grečnerová
psychologička, riaditeľka Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.
Odborný asistent na Katedre psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Profesor na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Docent na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Eva Horňáková
Ambulancia klinickej psychológie, Neštátne zdravotnícke zariadenie, Pezinok

PhDr. Martin Jakúbek, PhD.
Odborný asistent Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Ľubica Konrádová, CSc.
Odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Barbora Malíková
Doktorandka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
Odborná asistentka na katedre psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Elena Ondrušková, PhD.
psychologička, Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Braislave

PhDr. Janka Pružinská PhD.
psychologička, Katedra sociálnej práce Pedagogická fakulta UK

Doc.PhDr. Eva Rošková, PhD.
Docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Hana Smitková, PhD.
Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

PhDr. Irena Vitálošová, PhD.
sociálna pracovníčka