Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Vedúci katedry psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

Zaoberá sa najmä problematikou pamäti a pozornosti a experimentálnou psychológiou. Podieľa sa na riešení viacerých zahraničných výskumných úloh.

Účasť na výskumných úlohách - udelené granty, plánovaný výskum:

 • Ascertaining and Optimalization of Cognitive Processes, grant University College London, 1988
 • Koordinátor zahraničného výskumu Katedry psychológie FiF UK v spolupráci s Complutense Universidaded, Madrid, 1993-1996
 • Koordinátor dvoch TEMPUS programov, orientovaných do oblasti psychológie a sociálnych vied, Heidelberg, 1991, Uttrecht, 1992
 • Koordinátor projektu "The European Studies - Interdisciplinary Approache" Brussels, TEMPUS, 1994 - 1997
 • Koordinátor európskeho projektu 11 krajín "The Asylum Cases in the Modern Society (Psychological Analyses)", Brussels, PHARE, 1998-2000
 • Člen interdisciplinárného tímu výskumnej úlohu Ústavu endokrinológie SAV: "Psycho-fyziologické súvislosti stresu a trémy", koordinátor: doc. MUDr. Ježová PhD., 2001-2004
 • Zodpovedný riešiteľ za časť psychológie interdisciplinárneho výskumu "Rozvoj neinvazívnych metódd psychologického a biomedicínskeho monitorovania psychologických funkcií a fyziologických procesov", Katedra mikroelektroniky, FEI STU, Katedra biomedicíny LF UK, Katedra psychológie FiF UK, grant VTR MŠ SR, 2003-2006
 • Zodpovedný riešiteľ aplikovaného výskumu AV4 : "Vývoj miniatúrneho neinvazívneho prístroja na meranie psychofyziologických procesov pod vplyvom stresu" (v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU-časť psychológia), 2007- 2009
 • Koordinátor medzinarodného grantu Universidad Complutense: "Psychophysiological collerates of psychological development and personality", 2007-2008

Odborné stáže, zahraničné granty:

 • Ročná stáž na "Department of Psychology University College London. Výskumný projekt : " Basic psychological processes: Attention, memory, response time and their changes" - v spolupráci s prof. R.J.Audley, UCL, London, 1988
 • Kratkodobá stáž Emmory University, Altanta, USA. Participácia na výskumnom projekte: "Approaches to principles and implications of cognitive psychology- role of memory" -v spolupráci s prof. U.Neisser, Emory University, Atlanta, USA, 1996
 • Participacia na výskume "Vision, neuroanatomy and spatial perception and psychofysics" , krátkodobá stáž, UCL London, London, 1997
 • Université de B. Pascal, Clermond Ferrand I, Katedra psychológie, 3-týždňový grant Institut Français,Bratislava, 1993
 • Regensburg Universität, Katedra psychológie, 2-týždňový grant TEMPUS, 1995

Najvýznamnejšie vedecké výsledky:

 • Vypracovanie tréningov pozornostnej organizácie - v spolupráci s prof. Audley, UCL, London
 • Pamäť , jej modifikácia a prepojenie s kognitívnymi funkciami - v spolupráci s prof. U.Neisser, Emory University, Atlanta, USA
 • Vnímanie hĺbky, ako indikátor kognitívneho vývinu. - v spolupráci s M. Morgan, St. James hospital, UCL, London

Najvýznamnejšie ohlasy na výsledky vedeckej práce:

 • Cena American Psychological Association za výskum pozornostnej organizácie (v spolupráci s prof.R.J. Audley, UCL, London)
 • Vyžiadané odborné prednášky: University College London, Regensburg Universität, Pittsburgh University, University of South Africa - Pretoria, State University of United Arab Emirates /Al Ain/, Conference of British Psychological Society - Leeds, University Degli Studi Pavia, British Columbia University, Vancouver.