Mgr. Viera Cviková PhD.

Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

Prednáša a výskumne sa zaoberá problematikou psychosomatiky, najmä v súvislosti s internými a kožnými problémami, vyučuje sociálnu psychológiu, sociálne-psychologický výcvik, psychológiu zdravie a iné.

Účasť na výskumných úlohách - udelené granty, plánovaný výskum:

V roku 1993 ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na tej istej fakulte v roku 1998. Názov doktorandskej práce bol: Biopsychosociálne vzťahy u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami.

Vedeckej práci sa venovala v rokoch 1993 - 1998 na Výskumnom ústave výživy a Ústave preventívnej a klinickej medicíny , kde bola spoluriešiteľom úloh týkajúcich sa negatívneho vplyvu výskytu ťažkých kovov v životnom prostredí na neuropsychický vývin detí a psychosociálnych faktorov Crohnovej choroby. V rámci preventívnej starostlivosti o pacientov s Crohnovou chorobou iniciovala rekondičné pobyty pre uvedenú skupinu pacientov, podieľala sa na vedení ich psychologickej časti. Spolupracovala so svojpomocnou skupinou pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

V roku 2004 ukončila zážitkový modul výcviku v psychodynamickej psychoterapii, pokračuje vo výcviku v teoretickom a supervíznom module.

V súčasnosti je stredom jej odborného záujmu psychológia zdravia, psychosomatická medicína, psychoterapia. Publikuje odborné i populárne články, je členkou Slovenskej psychoterapeutickej a Slovenskej psychologickej spoločnosti.