Prof. PhDr. Anton Heretik PhD.

Profesor na Katedre psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

Venuje sa oblastiam: klinická psychológia a psychopatológia, forenzná (súdna) psychológia, psychológia humoru a psychológia snov.

Členstvo vo vedeckých a profesných organizáciách:

 • 1990-2002 - podpredseda výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
 • 1990-2002 - podpredseda výboru Slovenskej psychoter. spoločnosti
 • 1997 člen - Slovenskej komory psychológov
 • 2002 - predseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • 2006 - člen výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • 2006 - člen výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS

Iné profesné aktivity:

 • 1980 - súdny znalec z odboru psychológia
 • 1993 - lektor výcvikov v dynamickej psychoterapii SIPP
 • 1991 - člen redakčnej rady Alkoholizmus a drogové závislosti
 • 2005 - člen redakčnej rady Československa psychologie
 • 2007 - člen redakčnej rady Česká a slovenská psychiatrie
 • 1991 - vedenie workshopov a výcvikov v profesionálnych soft-skills / verbálna a neverbálna komunikácie, riešenie konfliktov, time a stres manažment, obchodné rokovanie, verejná prezentácia, team building a i.
 • 2005 - člen Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
 • 1996 - člen Akreditačnej komisie pre humanitné vedy pri SAV
 • 2004 - člen komisie grantovej agentúry VEGA

Publikačná činnosť:

 • autor a spoluautor viac ako 100 článkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch / psychopatológia, psychoterapia, forenzná psychológia ai.
 • autor a spoluautor 5 monografií a vysokoškolských učebníc / psychodiagnostika, forenzná psychológia, epidemiológia, klinická psychológia /