PhDr. Ľubica Konrádová CSc.

Odborná asistentka na Katedre psychológie FF UK

Pedagogické a vedecké zameranie:

Po skončení štúdia sa zaoberala problematikou intelektuálneho nadania a v jeho kontexte pozíciou tvorivosti a motivácie.

V súčasnosti sa orientuje na kognitívnu psychológiu - primárne sa venuje problematike rozhodovania, pôsobeniu kognitívnych tendencií v rámci procesov myslenia a iracionálnych prvkov intervenujúco vstupujúcich do týchto procesov.

Výber publikovaných prác:

  • Konrádová, Ľ. 2001. Je naše rozhodovanie racionálne ? In: I.Sarmány Schuller (Ed). Psychológia pre bezpečný svet. Zborník príspevkov: Psychologické dni. Trenčín, 2001.s.578-585
  • Konrádová, Ľ. 2002. Sonda do vzťahov iracionality a rozhodovania. In: I. Sarmány Schuller, M.Košč (Eds): Psychológia na rázcestí. Zborník príspevkov X. zjazdu slov. psychológov. Bratislava, 2002. s. 446-453
  • Konrádová, Ľ. 2003. Sonda do vzťahov iracionality a rozhodovania u vysokoškolských študentov. In: Zb. príspevkov konf. "Práca a jej kontexty" Psychologické dni Trenčín 17.-19. 2003. Bratislava: Slov. Psychologická spol. a Centrum ps. a sociol. činností, Personálny úrad ozbroj. síl SR, 2003. s.374-382. ISBN 80-88982-75-8.
  • Konradova, L 2007. Decision making in relation to irrational beliefs and Framing effect. X-th European congres of psychology, 3-6 july, 2007, Prague
  • Konrádová,L. 2008. Analýza odpovedí študentov psychológie v experimente CP3 - Usudzovanie a rozhodovanie. In : Zb. príspevkov medzinárodnej konferencie: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava, 15.-16. november, 2007