PhDr. Katarína Ludrovská PhD.

Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Vzdelanie

 • 2002 ukončenie postgraduálneho štúdia na FF UK v Bratislave
 • 1979 - 1984 vysokoškolské štúdium na FF UK v Bratislave, odbor Psychológia
 • 1974 - 1978 stredoškolské gymnaziálne štúdium v Bratislave

Odborná kvalifikácia

 • 2008 - Adler - Dreikurs Approach to Clinical Practice. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Győr, Hungary - certifikát;
 • 2008 - Bullying in the Digital Age. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Győr, Hungary - certifikát;
 • 2008 - Certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť;
 • 2004 - 2007 - 1. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Slovenská adlerovská spoločnosť, akreditované Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou - certifikát;
 • 2004 - Adlerian Brief Therapy. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Cork, Ireland - certifikát;
 • 2004 - Adlerian Lifestyle Assessment. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Cork, Ireland - certifikát;
 • 2002 - Training in Adlerian Summer Institute, Bratislava - certifikát;
 • 2002 - The European Certificate of Psychotherapy. The European Association for Psychotherapy -- európsky certifikát;
 • 2002 - Chaos a poriadok vo vzťahoch, Systemický prístup. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť -- potvrdenie;
 • 1999 - Zápis v Zozname psychoterapeutov SR Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti - osvedčenie;
 • 1990 - Výcvik konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie, Ericksonovský prístup - potvrdenie;
 • 1985 - 1989 - Skupinový výcvik v poradenstve a psychoterapii. Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť - certifikát;
 • 1988 - Na klienta zamerané poradenstvo a psychoterapia. Center for Cross-Cultural Communication - certifikát;

Účasť na výskumných úlohách

 • 2004 - 2006 Životné udalosti ako procesy - celoživotná vývinová a krízová intervencia. 1/1390/04 VEGA MŠ SR
 • 2000 - 2002 Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života. 1/7309/20 VEGA MŠ SR
 • 1997 - 1999 Štruktúra a dynamika životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve. 1/4091/97 VEGA MŠ SR
 • 1994 - 1996 Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí. 1/1358/94 VEGA MŠ SR

Výučba

 • Poradenská psychológia 1
 • Poradenský proces 1, 2
 • Sociálno-psychologický výcvik 1
 • Autogénny tréning
 • Diplomový seminár 1,2
 • Seminár k postupovej práci

Referáty

 • Postupové práce 2
 • Štátne záverečné skúšky

Účasť na projektoch

 • Supervízny program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2007 - 2009
 • 2. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2007 - 2010
 • Vzdelávací kurz Súčasná adlerovská psychológia na FF UK
 • 1. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2004 - 2007
 • Letné adlerovské stretnutia, Orava 2008;
 • Letné adlerovské stretnutia, Krahule 2007;
 • Letné adlerovské stretnutia, Opátka 2006;
 • Letné adlerovské stretnutia, Modra - Harmónia 2005;
 • Certifikovaný špecializačný kurz z Psychologického poradenstva na FFUK
 • Špecializačné inovačné štúdium Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností pre MPC v Bratislave
 • Špecializačné inovačné štúdium pre zamestnancov špeciálno-pedagogického poradenstva pre ŠPÚ

Aktívna účasť na konferenciách

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, medzinárodná odborná konferencia, Bratislava, 2007; 23. Psychologické dni, Bratislava, 2005; XXV. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia, Trenčianske Teplice, 2005? 22. Psychologické dni, Olomouc, 2004; Konferencia Ruskej akadémie vied, Krasnodar, Russia, 2002 (korešpondenčne); IAC - Counselling In the New Millenium: Meeting the Challenges of Diversity and Promoting Peace and Social Inclusion, Thessaloniki, Grécko, 2000; IAC - Counselling Children and Youth at the Edge of the 3rd Millenium, 1999, Bratislava;

Publikácie

 • ADF - 2; AFC - 1; AFD - 2; BAB - 1; BDF - 3; BEE - 1; BEF - 1; EDI - 1; EDJ - 1; GII - 6;
 • Ludrovská, K., Smitková, H.: Approaches and methods... In Gumanitarnoje obrazovanije v sovremennom vuze. Krasnodar : KGU, 2002. s. 263-267. ISBN 5-94825-002-4.
 • Ludrovská, K.: Kríza - model Adlerovskej krátkodobej terapie a otázky rodu. In Zborník Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování. Olomouc : Českomoravská psychologická společnost, 2005. s. 1-5. ISBN 80-244-1059-1.
 • Ludrovská, K.: Celoživotná vývinová intervencia : sférický model A.E. Iveyho. In Zborník Psychológia pre život, alebo, ako je potrebná metanoia. Dunajská Streda : Pelikán, 2005. s. 202-208. ISBN 80-967311-7-3.
 • Ludrovská, K.: ADELA - Adlerovská krátkodobá psychoterapia. In Psychiatria, roč. 13, č. 3-4 (2006), s. 236-240. ISSN 1335-423X.
 • Ludrovská, K.: Koncept životného príbehu v adlerovskom a naratívnom prístupe. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 42, č. 1-2 (2007), s. 127-136.
 • Ludrovská, K.: Proces a pohyb v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. In Psychologica 39 (CD ROM). Medzinárodná konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava : Stimul, 2008. ISBN 978-80-89236-45-9. s.431-442.

Členstvo

 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská adlerovská spoločnosť