Doc. PhDr. Barbora Mesárošová PhD.

Docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

Venuje sa problematike vývinovej psychológie, sociálne psychologickému výcviku, psychometrii a environmentálnej psychológii.

Profesionálne skúsenosti:

 • 1979-1992 Psychologický ústav Univerzity Komenského v Bratislave (veda - výskum)
 • - Odborný pracovník a koordinátor výskumných aktivít v oblasti psychológie osobnosti - motivácie, výkonovej motivácie, hodnôt, kognitívnych charakteristík, napr. pamäťových schopností a pod.
 • - metodologické skúsenosti a skúsenosti s vývojom meracích prostriedkov v rámci diagnostiky a psychometriky v oblasti hodnotenia ľudskej osobnosti a skúsenosti s ich používaním pri výbere pracovníkov na rôzne pozície
 • 1992-2007 Katedra psychológie UK v Bratislave (v dôsledku integrácie Ps. ústavu a Katedry)
 • VŠ pedagóg - učiteľ vývinovej a environmentálnej psychológie
 • 19 rokov pedagogickej činnosti - odbor vývinová psychológia, psychológia životného prostredia a vedenie sociálno psychologických výcvikov, základy komunikácie a práce so skupinou ), skúsenosti s vedením treningových skupín, vyžadujúcich si komunikačné zručnosti a skúsenosti v skupinovej interakcii
 • 1991-1992 Absolvovanie výcviku v eriksonovskej kooperatívnej hypnoterapii
 • 1994 ARGE Wien - Krátky štipendijný pobyt
 • 1999-2002 Pomoc obetiam (Victim support) - Dobrovoľná poradenská činnosť pre obete násilných činov
 • 2003-2004 Expert schválený Európskou komisiou - Riešiteľka Phare projektu "Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania"
 • 2005-2006 Expert schválený EK a ETUCE za SR pre riešiteľstvo trojstranného grantového projektu (Maďarsko, Bulharsko, Slovensko): "Developing non-discriminatory quality education for Roma children".
 • 2004-2007 Absolvovanie výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve
 • od 2002 Členka výboru Slovenskej adlerovskej spoločnosti
 • v r. 2007 ukončila 4-ročný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve
 • od r. 2008 členka medzirezortnej komisie pre mediálnu výchovu

Iné kompetencie a spôsobilosti:

 • skúsenosti s vedením sociálno-psychologických výcvikov a edukačných tréningových programov s dôrazom na rozvoj prosociálnych a proenvironmentálnych aktivít a zručností,
 • skúsenosti v individuálnom poradenstve s dôrazom na populáciu adolescentov a nezamestnaných vysokoškolákov,
 • diagnostické a poradenské skúsenosti s populáciou detí zo sociálne málo podnetného prostredia,
 • skúsenosti s organizovaním workshopov a iných mítingov expertov na medzinárodnej úrovni,
 • skúsenosti v skupinovej práci s telesne postihnutými deťmi,
 • znalosti anglického, nemeckého a ruského jazyka.