Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Docentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave.

Pedagogické a vedecké zameranie:

Vyučuje psychológiu osobnosti, Sociálno - psychologický výcvik, Psychosociálne aspekty nezamestnanosti.

Výskumný záujem sa dotýka:

  • Oblasti životných udalostí ako miery prežitého stresu, vzťahu prežitých životných udalostí ku zdraviu a chorobe, metodologických otázok dotazníkov životných udalostí. Z tejto oblasti publikovala viacej odborných článkov v Československej psychológii, v Psychológii a patopsychológii dieťaťa. Dizertačnú pracu na tému Životné udalosti a depresia, obhájila r. 1995.
  • Aplikovaný výskum týkajúci sa psychologických aspektov nezamestnanosti. Vedúca grantovej úlohy VEGA 1/1392/04: Nezamestnanosť v kontexte osobnostnom, spoločenskom, hodnotovom

Ďalšie údaje:

Bohaté praktické skúsenosti so skupinovou prácou s nezamestnanými, a zapojená v programoch "outplacement" pre prepúšťaných pracovníkov.

Práca so skupinami v rámci osobnostných rozvojových programov.

Koordinátor v rámci celej FF UK pre študentov so zdravotným postihnutím.