PhDr. Hana Smitková PhD.

Odborná asistentka Katedry psychológie FF UK v Bratislave

Pedagogické a vedecké zameranie:

Zaoberá sa poradenskou psychológiou, Na človeka orientovanou psychoterapiou, rodovými otázkami v práci psychológia s klientom, sociálnepsychologickým výcvikom.

Profil:

 • 2005 - 2008 výcvik v supervízii vedený inštitútom Iron Mill, Veľká Británia
 • 2006 - medzinárodný vzdelávací program Gender Mainstreaming
 • 2004 - ukončenie postgraduálneho štúdia na FFUK dizertačná práca na tému: Analýza verbálnej komunikácie kongruencie
 • 2002 - Európsky certifikát pre psychoterapiu
 • 1990-1993 - výcvikový program European Person-Centred Approach learning/trainning programm pod záštitou Americkej psychologickej asociácie
 • 1985-1986 - zážitková dynamická skupina
 • 1981-1985 - Katedra psychológie FFUK, Bratislava, jednoodborové štúdium psychológie

Účasť na výskumných úlohách:

 • 2008 - 2011 - vedúca grantovej úlohy Výskyt a charakteristiky rodových stereotypov u poradcov/poradkýň, terapeutov/terapeutiek na Slovensku
 • 1994 - 2006 - spoluriešiteľka grantových úloh MŠ SR VEGA
 • Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života
 • Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí
 • Štruktúra a dynamika životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve
 • Celoživotné udalosti ako procesy - celoživotná vývinová a krízová intervencia

Študijné pobyty na zahraničných univerzitách

 • 2001 - Central European University, Budapest, Maďarsko
 • 2006 - University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • 2007 - Trinity College Dublin, Írsko

Ďalšie projekty a vzdelanie:

 • facilitácia, supervízia, terapia v prístupe zameranom na človeka - pre PCA Inštitút ISTER Bratislava
 • supervízia pre občianske združenie PRIMA zamerané na Harm Reduction (streetwork)
 • vzdelávací a network projekt pre OZ Prima - Promotion of networking and co-operation on drug dependencies within the Roma community podporovaný Európskou komisiou
 • Zlepšovanie kompetencií nezamestnaných žien v súvislosti s ich zaradením do pracovného procesu - tréningovo/vzdelávací projekt podporený Fondom Canada
 • odborná garancia certifikovaného špecializačného kurzu z Psychologického poradenstva na FFUK
 • certifikát o 720 supervidovaných hodinách skupinovej facilitácie od PCA Inštitútu Lugano, Švajčiarsko a Slov. psychoterapeutickej spoločnosti a iné