Základný kurz

Kurz je venovaný všetkým záujemcom o psychológiu. Je zameraný prierezovo a ponúka poznatky z viacerých oblastí psychológie (všeobecnej, vývinovej, klinickej, sociálnej, poradenskej, pracovnej, školskej a inej). Počas 20 tich prednášok, vždy jedenkrát do mesiaca v priebehu aktuálneho školského roku sa populárnym spôsobom môžete oboznámiť s tým , čo je pre človeka z hľadiska jeho duševného života typické, prirodzené, „normálne“ či zriedkavé až patologické. Získané vedomosti vám môžu poslúžiť ako impulzy k rozšíreniu poznatkov z danej oblasti, k sebarozvoju a lepšiemu porozumeniu sebe aj iným ľuďom. Zaujímajú nás aj vaše osobné skúsenosti, preto je v každom učebnom bloku vyhradený priestor pre diskusiu.

Odbornou garanciou sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou vo svojej špecializácii a špecialisti z praxe.

Výučba bude prebiehať na FFUK počas 10 víkendov (vždy v sobotu).

Vzdelávanie je certifikované Katedrou psychológie Univerzity Komenského.