Základný kurz - Obsah kurzu

1. Ako nám to myslí?

odbor: Všeobecná psychológia - myslenie, vyučujúci: PhDr. Ľ. Konrádová PhD.,

Myslenie predstavuje najvyšší stupeň poznania. Ide o špecifickú činnosť človeka prejavujúcu sa v správaní, v rozhodovaní, v riešení problémov. Je človek naozaj tvor racionálny? Ovplyvňujú vlastnosti človeka jeho rozhodovanie a usudzovanie?

2. Na čo máme v jednotlivých životných obdobiach?

odbor: Vývinová psychológia, vyučujúci: PhDr. B. Mesárošová CSc.,

Psychiku človeka nepoznáme dostatočne, ak sa o nej dozvedáme len z pohľadu všeobecnej psychológie, ktorá skúma zovšeobecneného dospelého človeka. Umožňuje síce porozumieť, ako ľudia vo všeobecnosti poznávajú, prežívajú a konajú, ale nezameriava sa na zmeny psychiky v čase, pod vplyvom účinkov celého radu rozhodujúcich vývinových činiteľov. Každé vekové obdobie má z hľadiska vývinových zmien svoje špecifiká, dominujú v ňom isté zmeny vo funkciách, procesoch, stavoch a iné ostávajú dočasne nezmenené. Zmeny myslenia nastávajúce v dospelosti majú však skôr charakter súvisiaci s množstvom poznatkov, skúseností a mierou sociálnych vplyvov. Ale i sociálny vývin, vývin sebapoňatia, vývin temperamentu i citov má svoje zákonitosti, ktoré sa prejavujú viac alebo menej výrazne počas celoživotného vývinu. Najpozoruhodnejšie zistenia súvisiace s vývinom človeka v jednotlivých vývinových obdobiach ponúka kurz o osobitostiach vývinových zmien v jednotlivých životných obdobiach.

3. Včera v noci sa mi prisnilo...

odbor: Psychoterapia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Prečo chodíme, a to dokonca niekoľkokrát za noc, do kina snov? Majú sny nejaký hlbší zmysel, alebo sú len náhodným zmätkom obrazov? Freud, Jung, Adler, Boss, Perls, Mindell a mnoho ďalších velikánov psychoterapie bolo presvedčených, že sny sú dôležitým prostriedkom („kráľovskou cestou“) ako poznať hlbšie vrstvy našej psychiky. Aj súčasní psychoterapeuti presviedčajú svojich klientov, aby si svoje sny zapisovali a potom na nich spolu na terapeutických sedeniach pracujú. Ako? Povieme si...

4. Čo sme to za ľudia?

odbor: Psychológia osobnosti, vyučujúci: Doc. PhDr. M. Schraggeová PhD.,

Psychológia osobnosti sa snaží porozumieť ľudskému správaniu, hľadá odpoveď na otázku prečo človek robí to, čo robí a za akých podmienok sa jeho spávanie zmení. Tiež sa snaží pochopiť a vysvetliť podobnosti a rozdiely medzi ľuďmi na úrovni skupinovej (typologickej) ako i na úrovni individuálnej. V rámci kurzu psychológie pre laikov budete mať možnosť oboznámiť sa so základnými typológiami, pochopiť ich prínos ako aj limity pre pochopenie správania svojho i druhých ľudí. Po absolvovaní kurzu sa zvýši vaše porozumenie pre odlišnosti medzi ľuďmi a schopnosť vedieť spolupracovať s rôznymi typmi ľudí, vidieť veci z rôznych uhľov pohľadu.

5. Škola základ života, alebo my všetci školopovinní.

odbor: Školská psychológia, vyučujúci: PhDr. G. Herényiová, PhD.,

Psychológ na pôde školy pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a výchovnými poradcami. Kurz je zameraný na objasnenie úlohy psychológa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. Poskytne informácie o problémoch detí súvisiacich so správaním, či učením a ukáže možnosti ich odborného riešenia.

6. V zajatí emócií, alebo čo nami máva?

odbor: Všeobecná psychológia - emocionalita, vyučujúci: Doc. Mgr. A. Heretik PhD.,

Emócie sú s nami každý deň, či chceme alebo nie. A my niekedy veľmi chceme (kto by nechcel zažívať lásku, radosť, či šťastie) a inokedy sme zase z emócií zhrození (sme zaskočení vlastnou či cudzou zlosťou, závisťou či smútkom). Zvyčajne máme pocit, že sme emóciami vláčení. Môžeme s nimi niečo naozaj robiť? Sú emócie iracionálne? A načo sú nám vôbec? O tom a o mnohých praktických témach spojených s emóciami bude náplň tejto časti kurzu.

7. Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí)

odbor: Všeobecna psychologia, vyučujúci: Mgr. S. Harvanová PhD.,

V akom vzťahu sú náš mozog a myseľ? Čo nám o tomto vzťahu hovoria prípadové štúdie z oblasti neuropsychológie? Vieme už vyriešiť Chalmersov ťažký problém vedomia? Aký objem informácií spracovávame mimo našej vedomej kontroly a do akej miery nás riadi autonómny "autopilot"? Rozhodujeme sa vôbec "slobodne"? Urobí nás objav ľudského konektómu nesmrteľnými? A ako to celé súvisí s umelou inteligenciou a životnými skúsenosťami bábätiek počas prenatálneho vývinu?

Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú mnohé poznatky súčasných neurovied a genetických štúdií neustále nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška.

8. Aj zákazník je človek

odbor: Pracovná psychológia, vyučujúci: PhDr. M. Jakúbek, PhD.,,

Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy prebiehajúce u zákazníka - jeho vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje, osobnosť, atď., ktoré rozhodujú o tom, ktorú reklamu si všimne, na ktorý už nedostupný produkt bude nostalgicky spomínať, prečo bude značke verný, alebo kto bude schopný ovplyvniť jeho nákupné preferencie a správanie. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim.

9. Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoru

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. K. Ludrovská PhD.,

Kurz vám poskytne základné informácie o úspešnom terapeuticko-poradenskom rozhovore a o úlohách špeciálnych komunikačných prostriedkov. Porozumiete stratégiám, ako klientom pomáhame vysporiadať sa s problémami, meniť sa a rásť. Precvičíte si zručnosti nadviazania dobrého kontaktu, ustanovenia dôverného a bezpečného vzťahu, dozviete sa ako rozvíjať systém schopností a zručností, ktoré integráciou a rozvojom individuálneho štýlu tvoria osobnosť kompetentného terapeuta/poradcu.

10. Blázniť je ľudské...

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Doc. Mgr. A. Heretik PhD.,

Nielen mýliť sa je ľudské. O tom prečo sa ľudia niekedy "zbláznia", prečo sa niekedy "nezbláznia" a čo sa s tým dá robiť. V kurze sa budeme zaoberať niektorými častými duševnými poruchami (napríklad dlhodobá úzkosť či depresie), ako ich rozpoznať u seba i blízkych a čo s tým.

11. Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?

odbor: Psychologická diagnostika, vyučujúci: Mgr. Z. Horňáková,

Cieľom kurzu je vytvoriť predstavu o reálnych možnostiach psychológov pri poznávaní vnútorného sveta človeka. Kurz poskytne prierez klinickými a testovými metódami, ktoré používajú psychológovia v rámci diagnostickej činnosti. Súčasťou kurzu bude aj prezentácia niektorých testových metód a ukážka psychologických posudkov.

12. Rodina v krize

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. E. Ondrušková PhD.,

Je súčasná rodina v kríze ? Ako sa menia rodiny a je to dobre ? Partnerstvo, manželstvo, rodina, rodičovstvo - ako to robiť dobre a nezblázniť sa. Keď už to ďalej nejde v manželstve. Dá sa opraviť pokazené manželstvo ? Keď nefunguje manželstvo, ako môže fungovať rodina a rodičovstvo. Koniec manželstva a rozvod.

13. Tá naša pamäť...

odbor: Všeobecná psychológia - pamäť, pozornosť, vyučujúci: Doc. PhDr. I. Brezina CSc.,

O čom hovoríme, keď hovoríme o pamäti? Na čo sa sťažujeme, keď hovoríme tá naša pamäť a čo sa s tým dá urobiť? Je možné pamäť trénovať? Rozličné fascinujúce aspekty ľudskej pamäti i zabúdania ale i zlepšovania sú náplňou tohto kurzu.

14. O bútľavej vŕbe...

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. H. Smitková PhD.,

Mnohí ľudia majú ešte stále obavy ísť so svojimi problémami k psychológovi. Nevedia, čo sa u neho/nej bude diať, čo môžu očakávať, aký to bude človek, čím a či vôbec im môže pomôcť. Dostanú radu a bude všetko vyriešené? Pracujú všetci psychológovia/terapeuti rovnako, alebo si môžeme vybrať, keď nám "nesedí" jeho/jej prístup ? Aké vlastnosti by mal mať dobrý psychológ/terapeut, aby sme mu/jej mohli dôverovať?

15. Klamú naše zmysly?

odbor: Všeobecná psychológia, vyučujúci: Mgr. P. Soláriková PhD.,

Ako prijímame a spracovávame podnety? Aké zvláštne javy pri vnímaní poznáme? Dajú sa zmysly trénovať? Dokážeme hmatom počuť? Môže byť v tme svetlo? Čo je fantómová bolesť? Je podprahová reklama účinná? Ako vieme, či je niečo ilúzia či halucinácia? Ako sa skúma telepatia či placebo? Na tieto i ďalšie otázky sa budeme snažiť hľadať odpoveď vrámci tohto kurzu.

16. Muži z Marsu a ženy z Venuše?

odbor: Rodová psychológia, vyučujúci: PhDr. H. Smitková PhD.,

Množstvo populárnych kníh hovorí o tom, že muži a ženy sú úplne odlišní, a preto si nikdy nemôžu porozumieť. Sú naozaj muži a ženy takí rozdielni? Ako rozdiely vznikajú? Rodíme sa s nimi, alebo sa vyvíjajú postupne? Čo máme spoločné?

17. Zločin a trest

odbor: Forenzná psychológia, vyučujúci: Prof. A. Heretik CSc.,

Náplňou kurzu sú otázky, ktoré súvisia so súdnou (forenznou) a kriminologickou psychológiou. Prečo ľudia páchajú zločiny? Sú kriminálne sklony vrodené? Pomáha trest (napr. väzenie) napraviť sa? Kto sú ľudia, ktorí niekoho zabijú? Môžem byť aj ja vrahom? Ako zistím, či z môjho dieťaťa nevyrastá "kriminálnik"? To sú niektoré otázke na ktoré ponúka kurz odpoveď.

18. Šoférujeme ako žijeme? Sú agresívni ľudia agresívni šoféri?

odbor: dopravná psychológia, vyučujúci: Doc. PhDr. E. Rošková, PhD.,

Aktuálne štatistiky cestných dopravných nehôd dokumentujú, že viac ako 90% z celkového počtu nehôd je spôsobených nejakou formou nebezpečného, rizikového správania vodičov a vodičiek, napr. prekračovaním povolenej rýchlosti, šoférovaním pod vplyvom alkoholu, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, a pod. Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými psychologickými mechanizmami vysvetľujúcimi naše správania za volantom (najmä nebezpečné), ako aj s možnosťami, ako takéto správanie merať, predpovedať, kontrolovať a relevantnými opatreniami ovplyvňovať a meniť smerom k bezpečnosti, ohľaduplnosti a zhovievavosti na cestách. 19. Prezentácia a obhajoba záverečných prác.

19. Prezentácia a obhajoba záverečných prác

vyučujúci: Odborná komisia,

20. Prezentácia a obhajoba záverečných prác

vyučujúci: Odborná komisia,