Pre pokročilých - Kocka +

Kurz je výhradne určený pre absolventov základného kurzu Psychológia v kocke. Ponúka rozšírenie vedomostí zo základných aj aplikovaných oblastí psychológie ako poradenstvo, psychológia humoru, psychoterapia, kognitívna psychológia, školská, vývinová, psychológia sexuality… Populárnou formou vám budú sprístupnené informácie, s ktorými sa v bežnom živote nestretnete napriek tomu, že do neho patria.

Odbornou garanciou sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou vo svojej špecializácii a špecialisti z praxe.

Výučba bude prebiehať na FFUK počas 10 víkendov (vždy v sobotu).

Vzdelávanie je certifikované Katedrou psychológie Univerzity Komenského.

Kurz psychológie
Kurz psychológie

Obsah kurzu

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. ,

Ona nie je normálna!, „Je to psychopat“, „Je taká divná“, „Je to čudák“, „Hysterka!“, „Narcis!“ – to sú len niektoré výrokov, ktoré môžeme počuť na adresu ľudí, ktorí majú odlišnú povahu od ostatných. Je ale odlišná povaha zároveň porucha? Kde sú hranice normálnej osobnosti – normálneho prežívania a správania? Je normalita osobnosti len spoločenská konvencia, alebo naozaj existujú poruchy osobnosti? Téma porúch osobnosti je spoločensky ale aj odborne citlivá a kontroverzná téma. Zároveň sa tieto extrémne prejavy v správaní a prežívaní typicky objavujú v určitých konšteláciách. O najčastejších poruchách osobnosti a ako sa môže človek s takýmito poruchami i jeho okolie vysporiadavať.

odbor: Individuálna psychológia, vyučujúci: doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Prednáška:

 • stručne objasní, že deti sa nevhodne správajú, aby sa zbavili nepríjemných citov menejcennosti a ako je ich správanie vždy namierené na cieľ;
 • vysvetlí, že najefektívnejšie spôsoby, ako zlepšiť správanie detí je minimalizovať účinnosť tohto správania a pomôcť im, aby sa cítili chcené, rešpektované prijímané a schopné;
 • poskytne intervencie, ktoré účinne riešia neposlúchanie detí doma a v škole;na konkrétnych príkladoch účastníkov demonštruje použitie vhodných intervencií v praxi.
odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Adam Kurilla, klinický psychológ, ktorý dlhodobo terapeuticky pracuje zo závislými.,

O závislostiach od látok (káva, alkohol, tabak, kokaín, heroín, lieky na spanie a proti úzkosti…) a rôznych činností (gamblerstvo, nakupovanie, sex…). Prečo závislosti vznikajú? Existuje riziková povaha? Prečo aj ťažko závislí ľudia hovoria: „Ja nie som závislý?“ Prečo liečba závislosti trvá tak dlho? Mechanizmy psychológie závislosti, jej rôznych podôb ale aj intervencie na prevenciu a ich liečbu sú predmetom tohto stretnutia.

odbor: Sociálna psychológia,  vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.,

Čo si myslíme a čo vieme o gejoch, lesbách, bisexuálnych a transrodových ľuďoch? Prezentácia ponúka súčasné odborné informácie a pohľady na ich rodinné a partnerské vzťahy, rodičovstvo, psychické zdravie. Venuje sa aj ich postaveniu v spoločnosti – patologizácii a stigmatizácii.

odbor: psychológia osobnosti, klinická psychológia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Odkedy kvitne Narcis v psychológii? Je každý z nás trochu narcistický? A je to vec povahy alebo odraz doby napr. sociálnych sietí? Sú narcisovia len namyslení a sebestrední? Dá sa narcistická porucha osobnosti liečiť?

odbor: Pozitívna psychológia starnutia, vyučujúci: Mgr. Petra Brandoburová, PhD.,

Starnutie je proces, s ktorým sa u seba aj svojich blízkych musí vyrovnávať každý z nás. Tretí úsek života po 65. roku je relatívne dlhé obdobie, v ktorom sa nachádzame alebo ktoré nás ešte len čaká. Čo si v tomto veku prežili iní, ktorí si touto fázou života už prešli? Aké sú kladné a nádejné aspekty staršieho veku? Aké sú možnosti využiť svoj život aj v procese starnutia tvorivejšie, zmyslupnejšie a nádejnejšie? Odpovede na tieto otázky z perspektívy pozitívnej psychológie sa pokúsime nájsť v rámci tohto kurzu.

odbor: Marginálna psychológia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Evolúcia (Pán Boh) obdarili človeka zvláštnou schopnosťou – prežívať humor. Prečo sa vlastne smejeme? Čo robí isté podnety, situácie, kreslené a slovné vtipy, gagy veselé a humorné? Zmysel pre humor je aj individuálna črta, v ktorej sa navzájom líšime. Na čom sa smeje jeden človek, inému sa zdá ako nudné, či dokonca hrozné. Naozaj chýba niektorým ľuďom zmysel pre humor. Menia psychické poruchy naše prežívanie humoru? Dá sa humor používať ako stratégia zvládania stresu, či ako psychoterapeutická metóda?

Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú mnohé poznatky súčasných neurovied a genetických štúdií neustále nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška.

odbor: Psychológia a klimatické zmeny, vyučujúca Mgr. Miroslava Šudila Žilinská

Klimatická kríza nie je len prírodný fenomén, preto sa v tejto téme čoraz častejšie hlási o slovo psychológia. Aký bude mať klimatická zmena dopad na duševné zdravie? Čo je to klimatická úzkosť a ako súvisí so sociálnou spravodlivosťou? Ukážeme si tiež, ako využiť poznatky zo psychológie pre potreby riešenia výziev, ktoré prinesie nasledovné roky táto kríza.

odbor: Klinická neuropsychológia  vyučujúca: Mgr. Petra Brandoburová  PhD.
odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. Hana Smitková, PhD.

Aké vlastnosti/charakteristiky robia dobrý/zdravý pár? Čo je pre pár dôležité ? Aké problémy mávajú a ako ich riešia ? Chodievajú sa porozprávať s psychológmi a ako také stretnutia prebiehajú, čo sa tam môže diať….a pomôže to?

odbor: Kyberpsychológia, vyučujúci: Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

„Ty nie si online? To akoby si ani neexistoval/-a!“ – už takmer ľudové úslovie, ktoré je blízke azda nejednému z nás. A skutočne tu už máme generácie Z, či alfa (teda zoomerov a screenedžerov), ktoré v online priestore vyrastali a považujú ho za prirodzenú súčasť svojho života a identity. Spoločne preto prepátrame online priestor z perspektívy psychológie, a to od kyberlásky až po kyberagresiu, pozrieme sa, prečo sme v ňom „odbrzdení/-é“, ako sa stať avatarom, či sú trolovia jedinečný živočíšny druh, ale aj akú moc má hoax, či kyberšikana. A pokiaľ vám tieto pojmy nič nehovoria, to vôbec nevadí – súčasťou prednášky bude aj výkladový slovník (nasleduje emotikona, lol).

odbor: existenciálna psychológia/psychoterapia, vyučujúci: Mgr. Viktor Svetský, PhD.

O zmysle života, jeho napĺňaní a z toho plynúcich terapeutických účinkoch. Budeme hovoriť o tom akú rolu zohrávajú hodnoty, postoje a podstata človeka v našom prežívaní a čo všetko je vlastne predpokladom dobrého života. Ako čeliť utrpeniu, vine a skutočnosti smrti. Ako žiť s väčšou ľahkosťou. O tom všetkom, ako sa na to pozerá logoterapia.

odbor: všeobecná psychológia, neuroveda, filozofia, vyučujúci: Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

V akom vzťahu sú náš mozog a myseľ? Čo nám o tomto vzťahu hovoria prípadové štúdie z oblasti neuropsychológie? Vieme už vyriešiť Chalmersov ťažký problém vedomia? Aký objem informácií spracovávame mimo našej vedomej kontroly a do akej miery nás riadi autonómny „autopilot“? Sú psychické funkcie lokalizovateľné? Urobí nás objav ľudského konektómu nesmrteľnými? A ako to celé súvisí s umelou inteligenciou, neurotransmitermi a životnými skúsenosťami bábätiek počas prenatálneho vývinu? Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú súčasné neurovedecké a genetické štúdie nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška.

odbor: Pracovná psychológia, vyučujúci: PhDr. Martin Jakúbek, PhD.

Psychológovia ale aj laici sa často dostávajú do pozície veštcov, pozerajúcich sa do krištáľovej gule a snažiacich sa z nejasných tvarov, ktoré tam vidia, predpovedať, čo sa bude diať v budúcnosti. Veľakrát sa tieto predpovede točia najmä okolo odhadu kvalít iných ľudí a toho, čo z nich vyplynie pre budúcu koexistenciu s nimi – či už na pracovisku, alebo inde. Pozrime sa spolu na tento proces očami vedeckej psychológie, ktorá zistila mnoho o tom, čo v ňom funguje a čo nie; akých typických chýb sa môžeme dopustiť, či aké šance na spresnenie predpovedí nechávame nevyužité. Či už sa výberu zamestnancov venujete v rámci personalistiky profesionálne, alebo ste s ním prišli do kontaktu len ako jeden z uchádzačov, vedieť viac o tom, čím tento proces môže psychológia zdokonaliť sa Vám určite hodí. Nebudeme síce rozdávať RTG okuliare, ale dozviete sa o tom, ktoré metódy posúdenia ľudských kompetencií fungujú lepšie, horšie či prípadne vôbec nefungujú, ako sa vyhnúť prijatiu toxických spolupracovníkov a mnoho iných užitočných poznatkov…

odbor: Analytická psychológia, vyučujúci: PhDr. Zuzana Horňáková

V prednáške sa dozviete čo to komplexy sú a ako vznikajú. Nazrieme do histórie vzniku tohto psychologického fenoménu, premietneme si krátku filmovú ukážku a budeme diskutovať o tom, v akej podobe sa v bežnom živote s komplexami stretávame, ale tiež o tom, v čom nám môžu brániť, alebo naopak, či nás môžu v niečom posilňovať.

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

Vaše dieťa je strašne nevychované. Nedokáže počúvať, ani obsedieť, „Každý sa vie naučiť čítať a písať, len sa treba snažiť!“, „Prečo sa to dieťa hrá stále iba samo?“ Rodičia, okolie, škola aj celá spoločnosť sa snaží dieťa vychovávať a usmerniť. Prečo sa však napriek tomu vývoj mnohých detí uberá inak? O najčastejších psychických problémoch v detskom veku, ich príčinách a možnostiach ich nápravy.

odbor: sociálna neuroveda, klinická psychológia, vyučujúci: Mgr. Michal Hajdúk, PhD.

Dokážeme druhých ľudí „čítať“? A ako to vlastne robíme? Ktorá časť mozgu je zodpovedná za to, že dokážeme správne rozpoznať emócie z výrazu tváre? A čo nám pomáha odhaliť, či druhí ľudia klamú? Ako je možné, že sme takí dobrí v predvídaní nevyslovených zámerov druhých ľudí? A ako je možné, že hoci sme všeobecne dobrí čitatelia mysle druhých ľudí, niektorým z nás to ide veľmi slabo? Čo s tým celým má spoločné empatia? V prednáške sa zameriame na aktuálne klinicko-psychologické, psychiatrické a neurovedné zistenia, ktoré tieto rozdiely vysvetľujú.

odbor prehľad psychológie, vyučujúca: Mgr.Viera Cviková, PhD.

Prednášajúci z kurzu a vážené účastníčky a účastníci 🙂

Harmonogram

Vďaka vášmu záujmu otvárame od 16.10.2021 aj Kurz psychológie v kocke pre pokročilých! Aj na základe vašich odporúčaní sme prišli s viacerými novými témami a veríme, že budete spokojní!

Dátum

Názov témy

Vyučujúci

Odbor

30.9.2023 Ale ja nie som závislý(á)! A. Kurilla Klinická psychológia
30.9.2023 Výber zamestnancov ako najdôležitejšia činnosť vo vesmíre. M. Jakubek Pracovná psychológia
28.10.2023 Aj humorom je človek živý. A. Heretik, sr. Marginálna psychológia
28.10.2023 Dúhoví ľudia H. Smitková Queer psychológia
11.11.2023 Neuropsychológia na každý deň. P. Brandoburová Klinická neuropsychológia
11.11.2023 Má náš život naozaj zmysel? V. Svetský Existenciálna psychológia
16.12.2023 „Logické dôsledky“ alebo „Prečo deti neposlúchajú?“ D. Čechová Individuálna psychológia
16.12.2023 „Ako ne/prečítať druhých…“ Sociálne poznávanie na kontinuu norma – patológia. M. Hajdúk Sociálna neuroveda
20.1.2024 Máme komplexy, alebo komplexy majú nás? Z. Horňáková Analytická psychológia C.G.Junga
20.1.2024 On(a) mi nerozumie! H. Smitková Poradenská psychológia
17.2.2024 Potrebuje mozog našu myseľ? (alebo mind-body problém v 21. storočí) S. Harvanová Všeobecná psychológia
17.2.2024 On(a) už je taká povaha… A. Heretik, ml. Klinická psychológia
23.3.2024 Najznámejšie psychologické teórie V. Cviková Prehľad psychológie
23.3.2024 „Som online, teda som!“ – Psychologické špecifiká online priestoru R. Blaho Sociálna psychológia
13.4.2024 Moje dieťa je iné D. Demkaninová Vývinová psychológia
13.4.2024 Narcizmus – syndróm dnešnej doby O normálnom a patologickom narcizme A. Heretik sr. Klinická psychológia
25.5.2024 Keby mladší vedeli, keby starší mohli! P. Brandoburová Pozitívna psychológia starnutia
25.5.2024 Čo nás môže naučiť „zelená“ psychológia M. Šudila Žilinská Psychológia a klimatické zmeny
22.6.2024 Záverečné kolokvium. Odborná komisia a účastníci diskusia o prečítanej literatúre

Podmienky štúdia

Do výukovej skupiny môžete byť zaradený/-á:

Ak nám zašlete vyplnenú prihlášku najneskôr do 20. 8. 2023:

 • elektronicky
 • poštou na adresu:
  „Psychológia v kocke“
  humanside o.z.,
  Trnavská 51
  902 01 Pezinok

Ak ste ukončili základný kurz Psychológia v kocke

Uhradíte kurzový poplatok vo výške 500 € najneskôr do 31. 8. 2023 na účet:

 • IBAN: SK31 0200 0000 0034 2860 1353
 • SWIFT: SUBASKBX
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: 202324
 • Pri platbe uviesť do kolónky „informácie pre adresáta“ svoje meno.

V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia kurzu, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za kurz. Neabsolvované hodiny je možné si nahradiť v nasledujúcom ročníku kurzu Psychológia v kocke.

Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.

Poplatok zahŕňa:
 • prenájom priestorov
 • prenájom didaktickej a prezentačnej techniky
 • náklady na prípravu študijných materiálov
 • občerstvenie
 • honoráre lektorom
Kurzy budú prebiehať:
 • v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ul. 2 Bratislava, miestnosť 244 (2. poschodie)
 • v sobotu, v stanovených termínoch približne raz do mesiaca
 • v čase od 9.00 do 16.30 hod (vrátane psychohygienických prestávok a obeda)
 • v čase kurzu nie je možné zabezpečiť teplé jedlo v budove školy Na Šafárikovom námestí v bezprostrednej blízkosti školy je reštaurácia, pizzeria, kaviarne, rýchle občerstvenie, ktoré sú v sobotu otvorené.
Podmienkou získania certifikátu o úspešnom absolvovaní kurzu je:
 • minimálne 80% účasť (t. j. aspoň 8 z 10 denných kurzov)
Poznámka:

Absolvovanie kurzu neoprávňuje k výkonu profesie psychológa.

Záverečná práca

Účastníčky a účastníci dostanú od organizátorov kurzu viacero tipov na literatúru, ktorú odporúčajú na preštudovanie.

Z týchto si každý/á vyberie, ktorý titul z ponúkaných ich najviac zaujíma, knihu si prečítajú a záverečné stretnutie prebehne formou spoločnej diskusie k tomu, čo ich na publikáciách zaujalo, s čím polemizujú a pod.

Prihláška na kurz

Vyplňte prihlasovací formulár a budeme vás kontaktovať.

Už prihlásení/prihlásené nemusia znovu potvrdzovať svoju účasť. Dajte nám však prosím, vedieť, pokiaľ do kurzu nemôžete nastúpiť, aby mali možnosť nastúpiť ďalší záujemcovia.

Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.