Základný kurz

Kurz je venovaný všetkým záujemcom o psychológiu. Je zameraný prierezovo a ponúka poznatky z viacerých oblastí psychológie (všeobecnej, vývinovej, klinickej, sociálnej, poradenskej, pracovnej, školskej a inej). 

Počas 20 tich prednášok, vždy jedenkrát do mesiaca v priebehu aktuálneho školského roku sa populárnym spôsobom môžete oboznámiť s tým , čo je pre človeka z hľadiska jeho duševného života typické, prirodzené, „normálne“ či zriedkavé až patologické. Získané vedomosti vám môžu poslúžiť ako impulzy k rozšíreniu poznatkov z danej oblasti, k sebarozvoju a lepšiemu porozumeniu sebe aj iným ľuďom. Zaujímajú nás aj vaše osobné skúsenosti, preto je v každom učebnom bloku vyhradený priestor pre diskusiu.

Odbornou garanciou sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou vo svojej špecializácii a špecialisti z praxe. Výučba bude prebiehať na FFUK počas 10 víkendov (vždy v sobotu). Vzdelávanie je certifikované Katedrou psychológie Univerzity Komenského.

Kurz psychológie

Obsah kurzu

odbor: Všeobecná psychológia – myslenie, vyučujúca: PhDr. Ľ. Konrádová PhD.,

Myslenie predstavuje najvyšší stupeň poznania. Ide o špecifickú činnosť človeka prejavujúcu sa v správaní, v rozhodovaní, v riešení problémov. Je človek naozaj tvor racionálny? Čo spôsobuje, že sa pri rozhodovaní a usudzovaní odkláňame od racionálnych volieb a záverov?

odbor: klinická psychológia, vyučujúca: Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Aké sú najčastejšie mýty o autizme? Je autizmus „novodobý výmysel“ alebo nová epidémia? Čo všetko sa skrýva pod poruchami autistického spektra? Je autizmus vždy len genialita? Ako lepšie porozumieť deťom a dospelým s autizmom, rodinám, ktoré majú autistického člena?

odbor: Psychoterapia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Prečo chodíme, a to dokonca niekoľkokrát za noc, do kina snov? Majú sny nejaký hlbší zmysel, alebo sú len náhodným zmätkom obrazov? Freud, Jung, Adler, Boss, Perls, Mindell a mnoho ďalších velikánov psychoterapie bolo presvedčených, že sny sú dôležitým prostriedkom („kráľovskou cestou“) ako poznať hlbšie vrstvy našej psychiky. Aj súčasní psychoterapeuti presviedčajú svojich klientov, aby si svoje sny zapisovali a potom na nich spolu na terapeutických sedeniach pracujú. Ako? Povieme si…

odbor: Psychoterapia, vyučujúci: Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.,

Prečo chodíme, a to dokonca niekoľkokrát za noc, do kina snov? Majú sny nejaký hlbší zmysel, alebo sú len náhodným zmätkom obrazov? Freud, Jung, Adler, Boss, Perls, Mindell a mnoho ďalších velikánov psychoterapie bolo presvedčených, že sny sú dôležitým prostriedkom („kráľovskou cestou“) ako poznať hlbšie vrstvy našej psychiky. Aj súčasní psychoterapeuti presviedčajú svojich klientov, aby si svoje sny zapisovali a potom na nich spolu na terapeutických sedeniach pracujú. Ako? Povieme si…

odbor: Školská psychológia, vyučujúci: Mgr. Diana Demkaninová, PhD.

Psychológ na pôde školy pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a výchovnými poradcami. Kurz je zameraný na objasnenie úlohy psychológa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. Poskytne informácie o problémoch detí súvisiacich so správaním, či učením a ukáže možnosti ich odborného riešenia.

odbor: Všeobecná psychológia – emocionalita, vyučujúci: Doc. Mgr. A. Heretik PhD.,

Emócie sú s nami každý deň, či chceme alebo nie. A my niekedy veľmi chceme (kto by nechcel zažívať lásku, radosť, či šťastie) a inokedy sme zase z emócií zhrození (sme zaskočení vlastnou či cudzou zlosťou, závisťou či smútkom). Zvyčajne máme pocit, že sme emóciami vláčení. Môžeme s nimi niečo naozaj robiť? Sú emócie iracionálne? A načo sú nám vôbec? O tom a o mnohých praktických témach spojených s emóciami bude náplň tejto časti kurzu.

odbor: Všeobecná psychológia, vyučujúci: Mgr. J. Rajčáni, PhD.

Stres je súčasťou našich každodenných životov. Čo chápeme pod týmto pojmom my a ako k nemu pristupuje súčasná psychologická veda? Kedy je stres adaptívny a kedy škodlivý? Akú rolu hrá stres vo fungovaní imunitného systému, a ako vysvetliť vzťah medzi stresom a vznikom ochorení? Aké rôzne spôsoby zvládania stresu poznáme a prečo sú niektoré efektívnejšie ako iné? V tomto prednáškovom bloku sa budeme venovať psychologickým aj biologickým aspektom stresu s cieľom pochopiť jeho adaptívny význam aj negatívne dôsledky. Zároveň sa zameriame na zvládanie stresu z kognitívno-behaviorálnej perspektívy.

odbor: Pracovná psychológia, vyučujúci: PhDr. M. Jakúbek, PhD.,,

Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy prebiehajúce u zákazníka – jeho vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje, osobnosť, atď., ktoré rozhodujú o tom, ktorú reklamu si všimne, na ktorý už nedostupný produkt bude nostalgicky spomínať, prečo bude značke verný, alebo kto bude schopný ovplyvniť jeho nákupné preferencie a správanie. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim.

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. K. Ludrovská PhD.,

Kurz vám poskytne základné informácie o úspešnom terapeuticko-poradenskom rozhovore a o úlohách špeciálnych komunikačných prostriedkov. Porozumiete stratégiám, ako klientom pomáhame vysporiadať sa s problémami, meniť sa a rásť. Precvičíte si zručnosti nadviazania dobrého kontaktu, ustanovenia dôverného a bezpečného vzťahu, dozviete sa ako rozvíjať systém schopností a zručností, ktoré integráciou a rozvojom individuálneho štýlu tvoria osobnosť kompetentného terapeuta/poradcu.

odbor: Klinická psychológia, vyučujúci: Doc. Mgr. A. Heretik PhD.,

Nielen mýliť sa je ľudské. O tom prečo sa ľudia niekedy „zbláznia“, prečo sa niekedy „nezbláznia“ a čo sa s tým dá robiť. V kurze sa budeme zaoberať niektorými častými duševnými poruchami (napríklad dlhodobá úzkosť či depresie), ako ich rozpoznať u seba i blízkych a čo s tým.

odbor: Psychologická diagnostika, vyučujúci: Mgr. Simona Krakovská, PhD.

Cieľom kurzu je vytvoriť predstavu o reálnych možnostiach psychológov pri poznávaní vnútorného sveta človeka. Kurz poskytne prierez klinickými a testovými metódami, ktoré používajú psychológovia v rámci diagnostickej činnosti. Súčasťou kurzu bude aj prezentácia niektorých testových metód a ukážka psychologických posudkov.

odbor: Sociálna psychológia, vyučujúci: Mgr. Jakub Šrol, PhD.

V prednáške si predstavíme zistenia o dôvere vedcom, odborníčkam a inštitúciám na Slovensku a zároveň si priblížime psychologické motívy pre ktoré ľudia podliehajú rôznym typom nepodložených presvedčení (napr. konšpiračným teóriám, pseudovedeckým liečbam, či falošným správam na sociálnych sieťach). Okrem toho sa budeme tiež venovať tomu, aké negatívne dôsledky môže mať šírenie takýchto správ v spoločnosti a aké sú možnosti týmto negatívnym dôsledkom zabrániť.

odbor: Aplikovaná psychológia, vyučujúci:Mgr. Branislav Uhrecký, PhD.

Akými rôznymi spôsobmi môžeme ovplyvňovať to, aké emócie práve prežívame, prípadne aké sú silné alebo ako dlho trvajú? A prečo sa nám niekedy nedarí zmeniť, ako sa cítime? Motivačná literatúra či ľudové múdrosti síce majú k tomu čo povedať, my si však povieme skôr o tom, čo hovoria odborné poznatky a psychologická veda. Vedeli ste napríklad, že mnohé zo spôsobov ovplyvňovania našich emócií používame dokonca aj bez toho, aby sme o tom vedeli? A dozviete sa aj, ktoré spôsoby sú pre nás kedy prospešné a kedy nám v konečnom dôsledku škodia.

odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. H. Smitková PhD.,

Mnohí ľudia majú ešte stále obavy ísť so svojimi problémami k psychológovi. Nevedia, čo sa u neho/nej bude diať, čo môžu očakávať, aký to bude človek, čím a či vôbec im môže pomôcť. Dostanú radu a bude všetko vyriešené? Pracujú všetci psychológovia/terapeuti rovnako, alebo si môžeme vybrať, keď nám „nesedí“ jeho/jej prístup ? Aké vlastnosti by mal mať dobrý psychológ/terapeut, aby sme mu/jej mohli dôverovať?

odbor:Prehľad psychológie, vyučujúca: Mgr. P. Brandoburová, PhD.
odbor: Rodová psychológia, vyučujúci: PhDr. H. Smitková PhD.,

Množstvo populárnych kníh hovorí o tom, že muži a ženy sú úplne odlišní, a preto si nikdy nemôžu porozumieť. Sú naozaj muži a ženy takí rozdielni? Ako rozdiely vznikajú? Rodíme sa s nimi, alebo sa vyvíjajú postupne? Čo máme spoločné?

odbor: Forenzná psychológia, vyučujúci: Prof. A. Heretik CSc.,

Náplňou kurzu sú otázky, ktoré súvisia so súdnou (forenznou) a kriminologickou psychológiou. Prečo ľudia páchajú zločiny? Sú kriminálne sklony vrodené? Pomáha trest (napr. väzenie) napraviť sa? Kto sú ľudia, ktorí niekoho zabijú? Môžem byť aj ja vrahom? Ako zistím, či z môjho dieťaťa nevyrastá „kriminálnik“? To sú niektoré otázke na ktoré ponúka kurz odpoveď.

odbor: Psychológia morálky vyučujúci: Mgr. R. Blaho, PhD.

Prečo konáme dobro, či zlo (alebo menšie zlo)? Prečo sa rozhodujeme medzi správnym a nesprávnym? Ovplyvňujú našu morálku emócie, kultúra, či zápach? Ako by sme nastavili algoritmy pre autonómne vozidlá v kolíznych situáciách? A čo na to svedomie? V rámci témy nebudeme hľadať jedinú správnu odpoveď, ani moralizovať, ale povieme si, čo na tieto a podobné otázky hovoria poznatky a zistenia z oblasti filozofie, psychológie a neurovied.

vyučujúci: Odborná komisia,

vyučujúci: Odborná komisia,

Harmonogram 2024-2025

Rozvrh vzdelávacieho dňa:
 • Dopoludňajšia téma: 9.00 – 12.15 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)
 • Obedná prestávka: 12.15 – 13.15 hod.
 • Popoludňajšia téma: 13.15 – 16.30 hod. (vrátane 15 min. prestávky podľa dohody)

Kurz prebieha v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ul. 2 Bratislava, miestnosť 244 (2. poschodie).

DátumNázov témyOdborVyučujúci
21.9.2024O bútľavej vŕbe…Poradenská psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
21.9.2024V zajatí emócií, alebo čo nami máva?Všeobecná psychológia – emocionalitaprof. Mgr. A. Heretik, ml, PhD.
19.10.2024Najvýznamnejšie psychologické experimentyPrehľad psychológieMgr. P. Brandoburová, PhD.
19.10.2024Čo sme to za ľudia?Psychológia osobnostiDoc. PhDr. M. Schraggeová, PhD.
16.11.2024Škola základ života, alebo my všetci školopovinníŠkolská psychológiaMgr. Diana Demkaninová, PhD.
16.11.2024Blázniť je ľudské…Klinická psychológiaprof. Mgr. A. Heretik, ml, PhD.
14.12.2024Čo je správne, čo nesprávne a prečo?Psychológia morálkyMgr. R. Blaho, PhD.
14.12.2024Včera v noci sa mi prisnilo…Psychológia snovProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
18.1.2025Vedel Rain Man matematiku? Klinická psychológiaMgr. Hana Celušáková, PhD.
18.1.2025Aj zákazník je človekPracovná psychológiaPhDr. M. Jakúbek, PhD.
15.2.2025Zločin a trestForenzná psychológiaProf. PhDr. A. Heretik, CSc.
15.2.2025Muži z Marsu a ženy z Venuše?Sociálna psychológiaPhDr. H. Smitková, PhD.
15.3.2025Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše?Psychologická diagnostikaMgr. Simona Krakovská, PhD.
15.3.2025Prečo nám to niekedy nemyslí a ako nám to vlastne myslí?Všeobecná psychológiaPhDr. Ľ. Konrádová, PhD.
12.4.2025Len sa rozprávame? Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoruPoradenská psychológiaPhDr. K. Ludrovská, PhD.
12.4.2025Cesta zo zajatia, alebo ako (ne)vedome ovplyvňujeme to, ako sa cítime.Aplikovaná psychológiaMgr. Branislav Uhrecký, PhD.
17.5.2025Kríza dôvery: veda a nepodložené informácie?Sociálna psychológiaMgr. Jakub Šrol, PhD.
17.5.2025Ako ne/zvládame stres?Všeobecná psychológiaMgr. Jakub Rajčáni, PhD.
14.6.2025Prezentácia a obhajoba záverečných prácDiskusia a oslavaOdborná komisia a účastníci

Poznámka: V prípade potreby (napr. z dôvodu ochorenia lektora) si organizátori vyhradzujú v stanovenom harmonograme právo na zmeny

Podmienky štúdia

Do výukovej skupiny môžete byť zaradený/-á:

Ak nám zašlete vyplnenú prihlášku najneskôr do 31.7.2024:

 • elektronicky
 • poštou na adresu:
  „Psychológia v kocke“
  humanside o.z.,
  Trnavská 51
  902 01 Pezinok

Máte dovŕšené úplné stredoškolské vzdelanie

Uhradíte kurzový poplatok vo výške 550 € najneskôr do 31.7.2024 na účet:

 • IBAN: SK31 0200 0000 0034 2860 1353
  SWIFT: SUBASKBX
  konštantný symbol: 0308
  variabilný symbol: 202425
  Pri platbe uviesť do kolónky „informácie pre adresáta“ svoje meno.

V prípade predčasného ukončenia alebo prerušenia kurzu, nevzniká nárok na vrátenie poplatku za kurz. Neabsolvované hodiny je možné si nahradiť v nasledujúcom ročníku kurzu Psychológia v kocke.

Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.

Poplatok zahŕňa:
 • prenájom priestorov
 • prenájom didaktickej a prezentačnej techniky
 • náklady na prípravu študijných materiálov
 • občerstvenie
 • honoráre lektorom
Kurzy budú prebiehať:
 • v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova ul. 2 Bratislava, miestnosť 241(2. poschodie)
 • v sobotu, v stanovených termínoch približne raz do mesiaca
 • v čase od 9.00 do 16.30 hod (vrátane psychohygienických prestávok a obeda)
 • v čase kurzu nie je možné zabezpečiť teplé jedlo v budove školy na Šafárikovom námestí v bezprostrednej blízkosti školy je reštaurácia, pizzeria, kaviarne, rýchle občerstvenie, ktoré sú v sobotu otvorené.
Podmienkou získania certifikátu o úspešnom absolvovaní kurzu je:
 • minimálne 80% účasť (t. j. aspoň 8 z 10 denných kurzov)
 • prezentácia záverečnej práce je dobrovoľná ale vysoko odporúčaná (pozrite časť záverečná práca)
Poznámka:

Absolvovanie kurzu neoprávňuje k výkonu profesie psychológa.

Záverečná práca

Záverečná práca má mať rozsah 7-10 strán a autor/autorka pri jej písaní využije odborné literárne zdroje. Charakterom by sa mala zodpovedať seminárnej práci.

Môže mať formu:

Teoretického sprácovania
Teoretické spracovanie nejakej psychologickej témy, problému, pojmu.
Spracovania možností uplatnenia psychológie

Spracovanie možností uplatnenia psychológie alebo psychologických poznatkov v pracovnej, osobnej či iných oblastiach.

Eseje – úvahy

Esej – úvaha, v ktorej autor/autorka rozpracováva odbornú psychologickú tematiku.

Prihláška na kurz

Vyplňte prihlasovací formulár a budeme vás kontaktovať.

Už prihlásení/prihlásené nemusia znovu potvrdzovať svoju účasť. Dajte nám však prosím, vedieť, pokiaľ do kurzu nemôžete nastúpiť, aby mali možnosť nastúpiť ďalší záujemcovia.


Ak potrebujete vystaviť k platbe faktúru, požiadajte o jej vystavenie pred úhradou.