Lektorky a lektori

Psychológia v kocke

V r. 1986 ukončené štúdium psychológie na FF UK v Bratislave, špecializácia klinická psychológia. Viac ako 30 rokov som pôsobila v pedagogicko-psychologickej poradni ako psychológ, neskôr som viedla CPPPaP II. v Bratislave. Prioritou môjho profesionálneho záujmu je pomôcť rodičom a ich deťom pri prekonávaní vývinových ťažkostí. Aktuálne sa venujem privátnej praxi v oblasti duševného zdravia a osobnostného rozvoja, spolupracujem so súdmi v rámci Cochemského projektu, som certifikovaný terapeut INPP pre deti a psychológ na čiastočný úväzok v Domove pre seniorov. Som zakladateľkou Poradne pre rodinu – Arborvitae.

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre psychológie FFUK v Bratislave, s výskumným zameraním na oblasť vývinovej psychológie a psychopatológie v neurokognitívnom kontexte, so záujmom o otázky vývinu kognitívnych schopností, vnímania a emocionálnej regulácie a jej význame pri budovaní sociálnych vzťahov. Aktuálne pracuje na projektoch orientovaných na exekutívne fungovanie v detskom veku. Zároveň pôsobí v praxi ako školský psychológ na ZŠ v Bratislave.

Pedagogické a vedecké zameranie:

Venuje sa oblastiam: klinická psychológia a psychopatológia, forenzná (súdna) psychológia, psychológia humoru a psychológia snov.

Členstvo vo vedeckých a profesných organizáciách:
 • 1990-2002 – podpredseda výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
 • 1990-2002 – podpredseda výboru Slovenskej psychoter. spoločnosti
 • 1997 člen – Slovenskej komory psychológov
 • 2002 – predseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • 2006 – člen výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
 • 2006 – člen výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS
Iné profesné aktivity:
 • 1980 – súdny znalec z odboru psychológia
 • 1993 – lektor výcvikov v dynamickej psychoterapii SIPP
 • 1991 – člen redakčnej rady Alkoholizmus a drogové závislosti
 • 2005 – člen redakčnej rady Československa psychologie
 • 2007 – člen redakčnej rady Česká a slovenská psychiatrie
 • 1991 – vedenie workshopov a výcvikov v profesionálnych soft-skills / verbálna a neverbálna komunikácie, riešenie konfliktov, time a stres manažment, obchodné rokovanie, verejná prezentácia, team building a i.
 • 2005 – člen Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR
 • 1996 – člen Akreditačnej komisie pre humanitné vedy pri SAV
 • 2004 – člen komisie grantovej agentúry VEGA
Publikačná činnosť:
 • autor a spoluautor viac ako 100 článkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch / psychopatológia, psychoterapia, forenzná psychológia ai.
 • autor a spoluautor 5 monografií a vysokoškolských učebníc / psychodiagnostika, forenzná psychológia, epidemiológia, klinická psychológia /
Pedagogické a vedecké zameranie:
 • všeobecná psychológia
 • emocionalita motivácia
 • experimentálna psychológia
 • klinická psychológia (poruchy emocionality)
Výskumne sa venuje problematike emocionality a jej porúch, psychometrike a psychodiagnostike.

Autor a spoluautor vyše 30 publikácií a piatich monografií. Venuje sa aj manažérskemu vzdelávaniu a tréningu soft-skills.

Vybrané publikácie:
 • Heretik, A., jr., Heretik, A., sr., Novotný, V., Ritomský, A., Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2008, 152.s. ISBN 978-80-89322-01-5.
 • Heretik, A., sr., Heretik, A., jr. (eds) a spol.: Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof. 2007, 815 s. ISBN: 978-80-89322-00-8
 • Novotný, V., Heretik, A., Heretik A., jr, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku, Nové Zámky, Psychoprof, 2006., 222 s.
 • Heretik, A.: Psychoedukácia v liečbe schizofrénie, LUNDBECK, 2005, 79 s., ISBN 80-969430-5-7.
 • Heretik, A. sr., Heretik A., jr., Novotný V., Pečeňák, J., Ritomský A.: EPID – Epidemiológia depresie na Slovensku, Psychoprof s.r.o., Nové Zámky, 2003, 200 s., ISBN 80-968798-3-9.
Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave a VVPŠ. Má výcviky v analytickej psychoterapii a v KIP, kurzy v psychodiagnostických metódach, certifikát z Maryland Criminal Justice, špecializáciu v obore klinická psychológia a v CPČ – dopravná psychológia. Dvadsať rokov pôsobila v ozbrojených zložkách SR, najdlhšie ako riaditeľka oddelenia Psychológie a aplikovanej psychofyziológie. Po ukončení aktívnej služby v OS SR pracovala v PNPP v Pezinku, na psychosomatickej klinike ako klinický psychológ – psychoterapeut. Aktuálne pôsobí vo vlastnej psychologickej ambulancii. Je predsedkyňou Slovenskej spoločnosti pre analytickú psychológiu C.G.Junga. V rámci vzdelávania Psychológia v kocke prednáša témy – komplexy, rozprávka v terapii, psychosomatika.

Pedagogické a vedecké zameranie: všeobecná a experimentálna psychológia, psychológia trhu a reklamy, výber zamestnancov psychologickými prostriedkami. Výskumne sa venuje v poslednej dobe najmä možnostiam detekcie schopností a osobnostných čŕt v kontexte výberu zamestnancov a ich významu pre pracovný život. Sčasti taktiež dopravnej psychológii, psychológii trhu a reklamy.

V súčasnosti sa orientuje na kognitívnu psychológiu – primárne sa venuje problematike rozhodovania, pôsobeniu kognitívnych tendencií v rámci procesov myslenia a iracionálnych prvkov intervenujúco vstupujúcich do týchto procesov. Svoju pozornosť venuje aj vývinovej psychológii, v poslednom výskumnom projekte sa zameriava na exekutívne funkcie u detí a adolescentov.
Vzdelanie
 • 2002 ukončenie postgraduálneho štúdia na FF UK v Bratislave
 • 1979 – 1984 vysokoškolské štúdium na FF UK v Bratislave, odbor Psychológia
 • 1974 – 1978 stredoškolské gymnaziálne štúdium v Bratislave
Odborná kvalifikácia
 • 2008 – Adler – Dreikurs Approach to Clinical Practice. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Győr, Hungary – certifikát;
 • 2008 – Bullying in the Digital Age. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Győr, Hungary – certifikát;
 • 2008 – Certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť;
 • 2004 – 2007 – 1. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Slovenská adlerovská spoločnosť, akreditované Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou – certifikát;
 • 2004 – Adlerian Brief Therapy. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Cork, Ireland – certifikát;
 • 2004 – Adlerian Lifestyle Assessment. International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes, Cork, Ireland – certifikát;
 • 2002 – Training in Adlerian Summer Institute, Bratislava – certifikát;
 • 2002 – The European Certificate of Psychotherapy. The European Association for Psychotherapy — európsky certifikát;
 • 2002 – Chaos a poriadok vo vzťahoch, Systemický prístup. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť — potvrdenie;
 • 1999 – Zápis v Zozname psychoterapeutov SR Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – osvedčenie;
 • 1990 – Výcvik konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie, Ericksonovský prístup – potvrdenie;
 • 1985 – 1989 – Skupinový výcvik v poradenstve a psychoterapii. Ministerstvo zdravotníctva SR, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť – certifikát;
 • 1988 – Na klienta zamerané poradenstvo a psychoterapia. Center for Cross-Cultural Communication – certifikát;
Účasť na výskumných úlohách
 • 2004 – 2006 Životné udalosti ako procesy – celoživotná vývinová a krízová intervencia. 1/1390/04 VEGA MŠ SR
 • 2000 – 2002 Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života. 1/7309/20 VEGA MŠ SR
 • 1997 – 1999 Štruktúra a dynamika životných cieľov a možnosti ich ovplyvňovania v psychologickom poradenstve. 1/4091/97 VEGA MŠ SR
 • 1994 – 1996 Celoživotné vývinové poradenstvo ako prostriedok osobnostného rastu vo vzdelávacom prostredí. 1/1358/94 VEGA MŠ SR
Výučba
 • Poradenská psychológia 1
 • Poradenský proces 1, 2
 • Sociálno-psychologický výcvik 1
 • Autogénny tréning
 • Diplomový seminár 1,2
 • Seminár k postupovej práci
Referáty
 • Postupové práce 2
 • Štátne záverečné skúšky
Účasť na projektoch
 • Supervízny program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2007 – 2009
 • 2. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2007 – 2010
 • Vzdelávací kurz Súčasná adlerovská psychológia na FF UK
 • 1. Výcvikový program v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2004 – 2007
 • Letné adlerovské stretnutia, Orava 2008;
 • Letné adlerovské stretnutia, Krahule 2007;
 • Letné adlerovské stretnutia, Opátka 2006;
 • Letné adlerovské stretnutia, Modra – Harmónia 2005;
 • Certifikovaný špecializačný kurz z Psychologického poradenstva na FFUK
 • Špecializačné inovačné štúdium Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností pre MPC v Bratislave
 • Špecializačné inovačné štúdium pre zamestnancov špeciálno-pedagogického poradenstva pre ŠPÚ
Aktívna účasť na konferenciách

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, medzinárodná odborná konferencia, Bratislava, 2007; 23. Psychologické dni, Bratislava, 2005; XXV. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia, Trenčianske Teplice, 2005? 22. Psychologické dni, Olomouc, 2004; Konferencia Ruskej akadémie vied, Krasnodar, Russia, 2002 (korešpondenčne); IAC – Counselling In the New Millenium: Meeting the Challenges of Diversity and Promoting Peace and Social Inclusion, Thessaloniki, Grécko, 2000; IAC – Counselling Children and Youth at the Edge of the 3rd Millenium, 1999, Bratislava;

Publikácie
 • ADF – 2; AFC – 1; AFD – 2; BAB – 1; BDF – 3; BEE – 1; BEF – 1; EDI – 1; EDJ – 1; GII – 6;
 • Ludrovská, K., Smitková, H.: Approaches and methods… In Gumanitarnoje obrazovanije v sovremennom vuze. Krasnodar : KGU, 2002. s. 263-267. ISBN 5-94825-002-4.
 • Ludrovská, K.: Kríza – model Adlerovskej krátkodobej terapie a otázky rodu. In Zborník Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování. Olomouc : Českomoravská psychologická společnost, 2005. s. 1-5. ISBN 80-244-1059-1.
 • Ludrovská, K.: Celoživotná vývinová intervencia : sférický model A.E. Iveyho. In Zborník Psychológia pre život, alebo, ako je potrebná metanoia. Dunajská Streda : Pelikán, 2005. s. 202-208. ISBN 80-967311-7-3.
 • Ludrovská, K.: ADELA – Adlerovská krátkodobá psychoterapia. In Psychiatria, roč. 13, č. 3-4 (2006), s. 236-240. ISSN 1335-423X.
 • Ludrovská, K.: Koncept životného príbehu v adlerovskom a naratívnom prístupe. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 42, č. 1-2 (2007), s. 127-136.
 • Ludrovská, K.: Proces a pohyb v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. In Psychologica 39 (CD ROM). Medzinárodná konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava : Stimul, 2008. ISBN 978-80-89236-45-9. s.431-442.
Členstvo
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Slovenská psychologická spoločnosť
 • Slovenská adlerovská spoločnosť

Psychologička, v súčasnosti pracuje ako poradkyňa na krízovej linke. V minulosti roky prednášala na Katedre sociálnej práce PdFUK kurzy orientované na prácu s rodinou, primárne v rozvodovej situácii a ľuďom žijúcim v podmienkach sociálneho vylúčenia. Venovala sa aj feministickým teóriám a rodovým štúdiám v kontexte psychologickej a sociálnej pomoci. Participovala na výskumoch, ktoré sa zameriavali na skúmanie vzťahov v rodine a násiliu na ženách v párových vzťahoch.

Zameranie: Organizačná a pracovná psychológia, Dopravná psychológia, Riadenie ľudských zdrojov.

Dlhoročnou kľúčovou oblasťou je vedenie kurzov z predmetu Psychológia osobnosti pre študentov v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Popri tom sa podieľa aj na výučbe predmetov Sociálna psychológia, Výskumné praktikum. V oblasti výskumu bola a je vedúcou riešiteľkou viacerých výskumných projektov týkajúcich sa osobnosti v kontexte práce, zamestnania, nezamestnanosti a zvládania stresu. Má bohaté praktické skúsenosti so skupinovou prácou s nezamestnanými, a zapojená v programoch „outplacement“ pre prepúšťaných pracovníkov, ďalej v práci so skupinami v rámci osobnostných rozvojových programov a tréningu mäkkých zručností.
Špecializuje sa na poradenskú psychológiu. Dlhodobo sa venuje témam súvisiacim s poradenským vzťahom a procesom, etickým otázkam v poradenstve a psychoterapii, rodovým aspektom v psychológii, psychologickým témam súvisiacim s LGBT+ ľuďmi. Pracuje prístupom zameraným na človeka (PCA) s dospelými klientmi/-kami a pármi. Je supervízorka a facilitátorka poradenských/psychoterapeutických výcvikových programov, robí vzdelávania, workshopy prevažne pre odborníkov/- čky z pomáhajúcich profesií, spolupracuje so štátnymi a mimovládnymi organizáciami. Publikuje odborné články, je autorkou a spoluautorkou knižných publikácií.

Je sociálna pracovníčka a lektorka sociálno-psychologických výcvikov. Počas svojho života sa viackrát dostala do krízových situácií a to ju prinútilo hľadať vyváženie a prostriedky ako sa vyrovnať so stresovými situáciami. Psychohygienu považuje za potrebnú súčasť života a ponúka v kurze pohľad na vlastnú situáciu a sprevádzanie v hľadaní si vlastnej cesty k vyrovnávaniu sa so stresom.

Pôsobím ako odborný asistent na Katedre psychológie FIF UK v Bratislave, kde zabezpečujem primárne výučbu sociálnej psychológie, poradenských a psychoterapeutických prístupov, či sociálno- psychologického výcviku. Niekoľko rokov som pracoval ako psychológ na klinike detskej hematológie a onkológie, v nízkoprahovom centre pre deti a rodiny, či ako školský psychológ na základnej a strednej škole. Aktuálne mám vlastnú psychologickú prax – moju klientelu tvoria najmä deti, mladí ľudia a rodiny. Pri svojej práci využívam poznatky z absolvovaného psychoterapeutického výcviku v transformačnej systemickej terapii.

Je klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná asistentka Katedry psychológie FF UK. Pôsobí tiež v Centre MEMORY n.o. a na 2. neurologickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. Hlavné ťažisko jej záujmu tvorí klinická neuropsychológia dospelých a gerontopsychológia a práca v interdisciplinárnych tímoch. Psychoterapeutický výcvik má ukončený v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Výskumne rozvíja nástroje včasnej a správnej diagnostiky neurodegeneratívnych ochorení.

Informácie budú dostupné čoskoro.

Zastupuje Sekciu sociálnych vecí magistrátu hl. mesta, kde rozvíja agendu sociálnej podpory starších a znevýhodnených ľudí. Doktorát zo sociálnej psychológie získala v roku 2020 na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venovala témam starnutia, ageizmu a sexuality starších. Výsledky svojej práce publikovala v časopisoch Sexual and Relationship Therapy, Sexual and Relationship Therapy, Ageing & Society, Sociologický časopis, či Československá psychologie. Spoluzakladala občianske združenie Zrejme a spoluorganizovala zhromaždenia Za slušné Slovensko.

Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie, CSPV, Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa venuje psychologickým súvislostiam šírenia nepodložených presvedčení a spoločenským následkom prijatia týchto presvedčení. Jeho najnovšie práce sú zamerané tiež na tému klimatického skepticizmu a psychologických bariér pro-environmentálneho správania. Okrem písania vedeckých článkov je tiež vášnivým popularizátorom vedy – o jeho výskume sa môžete dozvedieť viac z rôznych prednášok pre verejnosť, populárnych náučných kníh, či rozhovorov a podcastov.

V súčasnosti pôsobí v súkromnej ambulancii, kde sa venuje predovšetkým práci s rodinou, deťmi a adolescentami. Viac ako 15 ročnú prax nadobudla v UNB Sv. Cyrila a Metoda na Oddelení klinickej psychológie, k záveru ako vedúca psychologička. Tu sa venovala prevažne psychodiagnostickému posúdeniu, či krátkodobému poradenstvu a psychologickej prevencii u pacientov všetkých vekových kategórií (detí, adolescentov aj dospelých). V súkromnej praxi vytvára priestor pre dlhodobejšie budovanie vzťahu s detským, či dospievajúcim klientom a ich najbližšou rodinou. Pracuje s psychoterapeutickými metódami a princípmi Katatýmne-imaginatívnej terapie, Gestalt terapie, a EMDR (práca s traumou a traumatizovaným pacientom).

Je vyštudovaná psychologička, s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom v KIP – katatýmne-imaginatívna psychoterapia. Aktívne sa vzdeláva v oblasti liečby psychických ochorení a ich diagnostiky. Aktuálne absolvovala výcvik v EMDR – zameraný na prácu s traumou. V súčasnosti pracuje v Ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché v Bratislave, kde sa venuje najmä práci s deťmi, teenagermi, mladými dospelými a ich rodičmi

Jej odborný aj ľudský záujem je dlhodobo orientovaný na tému psychoterapie. Pracuje v privátnej praxi s dospelými a pármi. Je absolventkou dlhodobého výcviku v dynamickej psychoterapii, Psychoanalytického výcviku párovej a rodinnej terapie. Je výcvikovou lektorkou Slovenského inštitútu dynamickej psychoterapie, členkou Rady vlády pre duševné zdravie.

Psychologička pracujúca v klinickej ambulancii a terapeutka pod supervíziou. Práci s deťmi sa venuje 14. rokov – v rôznych kontextoch – v zdravotníctve, v Centre pre rodiny a deti, v škole. Vo svojej praxi využíva najmä psychodynamický prístup, katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu a hrovú terapiu. Venuje sa aj klinicko-psychologickej diagnostike, krátkodobému a dlhodobému poradenstvu.